โรงเรียนของศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งทั้งคุณภาพและความเท่าเทียมกันของการศึกษาเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการใด มีคำตอบผ่านหนังสือ “การปฏิรูปโรงเรียน: แนวความคิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” กับการนำทฤษฎีมาปฏิบัติจริง โดย ศ.มานาบุ ซาโต 
หนังสือเล่มนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงปรัชญา แนวคิด วิธีการสอน ความร่วมมือและสัมพันธภาพระหว่างครูกับครู และครูกับผู้ปกครอง ในการปฏิรูปโรงเรียน ภายใต้แนวคิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community)” เพื่อให้โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและเท่าเทียม รวมทั้งยกระดับความสามารถวิชาชีพครูให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น 

โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม ตัวอย่างของโรงเรียนระดับประถมศึกษากับการเปิดห้องเรียน เปิดให้ร่วมสังเกตการสอน ออกแบบกิจกรรม โดยแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC - School as Learning Community เมื่อครูใหญ่เป็นหัวเรือสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปโรงเรียน นำโรงเรียนสู่แนวคิด SLC (School as Learning Community ) โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้

กรณีศึกษาโรงเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนฟูจิมิ ที่ใช้แนวทางของ School as Learning Community - SLC (โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้) ในการปฏิรูปโรงเรียน โดยใช้เวลากว่า 4 ปีที่ในการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบหลักของ SLC ที่โรงเรียนนำไปใช้ เริ่มที่ วิสัยทัศน์ ตั้งไว้ว่า นักเรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยกัน ดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ และเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจและร่างกาย โรงเรียนจะสนับสนุนให้เด็กๆ ทุกคนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข รวมทั้งคุณครูด้วย
โรงเรียนต้องมีการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการ โดยยึด 3 เรื่องสำคัญ ในแต่ละบทเรียน เด็กๆ จะต้องรู้สึกปลอดภัยในการเรียนรู้ บทเรียนนั้นจะต้องเป็นบทเรียนที่ให้ความใส่ใจและถูกออกแบบมาตอบสนองการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของเด็กๆ และในห้องเรียนต้องเป็นห้องเรียนคุณภาพและมีความเสมอภาคในการเรียนรู้ ผลของการนำแนวคิด SLC มาใช้ในโรงเรียน ที่ได้รับ

EDUCA Podcast ตอนนี้นำเสนอแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC - School as Learning Community สำหรับคุณครูที่อยากรู้ว่า SLC คืออะไร Podcast นี้มีคำตอบ SLC ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก วิสัยทัศน์ (vision) ปรัชญา (Philosophy) ของ SLC และระบบกิจกรรม (Active System)  
ขอขยายความแต่ละองค์ประกอบ  วิสัยทัศน์ (vision) เราจะพัฒนาโรงเรียนและห้องเรียนให้เป็นแบบใด จะจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใด หากไม่กำหนดวิสัยทัศน์เอาไว้ให้ชัดเจน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)  สำหรับเด็กๆ  คือโรงเรียนที่ช่วยสนับสนุนให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สำหรับครู โรงเรียนคือที่ที่ครูได้เรียนรู้จากชั้นเรียนของตนเองและเพื่อนครูด้วยกันจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานการศึกษา สำหรับผู้ปกครองและคนในชุมชนท้องถิ่น โรงเรียน คือ ที่ตนได้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ 
ปรัชญา (Philosophy) ของ SLC มี 3 ประการ คือ ปรัชญาว่าด้วยความเป็นสาธารณะ  ปรัชญาว่าด้วยประชาธิปไตย และ ปรัชญาว่าด้วยความเป็นเลิศ 
และองค์ประกอบสุดท้าย ระบบกิจกรรม (Active System) ระบบกิจกรรมของ SLC ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อนำทฤษฎีไปปฏิบัติจริง และช่วยฝึกฝนครูและนักเรียน ผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมพลังในห้องเรียน การสร้างความเป็นเพื่อนร่วมงาน  และชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
เหล่านี้คือองค์ประกอบที่นำโรงเรียนสู่แนวคิด SLC 

หากพูดถึง Coding การคิดเชิงคำนวณ วิทยาการคำนวณ ศัพท์เหล่านี้หลายท่านอาจจะนึกถึงวิชาคอมพิวเตอร์หรือการเขียนโปรแกรม ในทางปฏิบัติแล้ว coding ก็คือวิธีการแก้ปัญหาแบบหนึ่งที่มีแบบแผนชัดเจน หากลองพิจารณาจะเห็นว่าหลายเรื่องใกล้ตัวเรา สามารถนำการคิดเชิงคำนวณไปใช้ได้ มาดู 4 องค์ประกอบที่ช่วยให้เด็กๆ ได้เกิดการคิดเชิงคำนวณในชีวิตประจำวัน

ท่ามกลางยุคแห่งการสร้างนวัตกรรม ความสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ในฐานะสนามเกลาความคิดและนำความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมาพัฒนาให้เห็นผล และเกิดขึ้นจริงในบริบทใกล้ตัวของนักเรียน บทบาทของครูที่ปรึกษาสำคัญเป็นอย่างมาก EDUCA ฝากแง่คิดสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของครูที่ปรึกษา แนวทางและตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้ในโครงงานวิทยาศาสตร์ของชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทำอย่างไรให้นักเรียนสามารถพัฒนาหลากหลายทักษะผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ในช่วงวิกฤติแบบนี้ ครูหลาย ๆ คนอาจมองว่าการวิจัยในชั้นเรียนเป็นประเด็นรอง ๆ ที่พักไว้ก่อนได้ แต่ความเป็นจริงวิกฤตินี้สร้างโอกาสให้เกิดการร่วมมือรวมพลังกันสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้เชื่อมต่อ เกื้อกูลการเรียนรู้ของลูกศิษย์ เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าพัฒนาเป็นองค์ความรู้   รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา ได้เสนอแนวทางในการเริ่มต้นไว้ 5 แนวทาง
- เลือก 1 ห้องเรียนที่ครูห่วงใยเป็นกลุ่มเป้าหมาย
- วิเคราะห์ศักยภาพและต้นทุนของนักเรียนห้องนี้มีอะไรบ้าง
- กำหนดเป้าหมายคุณภาพที่ต้องการยกระดับคืออะไร
- ปฏิบัติการสำคัญที่ครูต้องทำ มีอะไรบ้าง
- การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่ต้องปรากฏมีอะไรบ้าง

EDUCA CAFÉ PODCAST พาไปเรียนรู้แนวปฏิบัติของศึกษานิเทศก์ในการร่วมพัฒนาครูผู้สอน ของทีมศึกษานิเทศก์พัทยา ศน.รังสิมา จันทะโชติ และ ศน.วิราวรรณ สมเขื่อน จากสำนักการศึกษา เมืองพัทยา ได้ใช้แนวการปฏิบัติที่ผสมผสานทั้ง MC (ระบบพี่เลี้ยง-โค้ช) PLC และ LS (การศึกษาบทเรียน) โดยในการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงและโค้ช จะสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีการแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือกันได้ โดยตัวแผนนั้นจะพัฒนาบนแนวคิดของการศึกษาบทเรียนของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติและสร้างนวัตกรรมร่วมกันอย่าง Co-5Step นอกจากการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแล้ว ผลการปฏิบัติเหล่านี้สามารถนำไปนับชั่วโมง PLC ได้โดยมีร่องรอยหลักฐาน ซึ่งนำไปใช้ได้ในการประเมินวิทยฐานะด้วย Logbook ที่มีคุณภาพและสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเชิงวิชาชีพอย่างต่อเนื่องต่อไป

หลายปีที่ผ่านมา PLC เป็นสิ่งที่คุณครูให้ความสนใจ และหลายๆ ท่านได้ลงมือทำมาตลอด ในตอนนี้เราจะมาศึกษาผ่านตัวอย่างการนำไปใช้โดยคุณครูอาชีพในการพัฒนาครูใหม่ในโรงเรียน ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร.เรวณี ชัยเชาวรัตน์ และคณะ ได้จัดกิจกรรม PLC ที่คำนึงถึงตัวตนของครูหรือ Teacher Identity มุ่งพัฒนาความรู้สำหรับการปฏิบัติ เป็นส่วนที่นักศึกษาครูได้จากการเรียนรู้ทฤษฎี และแนวคิดในชั้นเรียน ตลอดจนการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ความรู้จากการปฏิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก ผ่านการสะท้อนคิดที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ และการปฏิบัติในวง PLC

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในช่วงภาคเรียนที่ผ่านมา ประกอบกับเทรนด์การศึกษาใหม่ ๆ ทางโรงเรียนราชินีบนจึงเร่งเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ทันยุคทันสมัย EDUCA Podcast นำเนื้อหาที่ ดร. พิรุณ ศิริศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชินีบน ได้นำตัวอย่างกระบวนการจัดกิจกรรมมาแบ่งปันกับเพื่อนครูที่โรงเรียนทุกคน มาใช้ มุ่งปรับบทบาทของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะพลเมืองไทยในยุค 4.0 อันประกอบไปด้วย 3 สมรรถนะหลัก ได้แก่ การคิดเชิงนวัตกรรม ความฉลาดรู้เรื่องสุขภาพ และความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล

Load more

Play this podcast on Podbean App